Prijímacie skúšky do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022 – 2. kolo

Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej v Stropkov podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v SOŠ elektrotechnickej Stropkov: – v študijnom […]

Informácie o nástupe do školy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2020 o 9.00hod. v triedach. Žiaci sú povinní mať vlastné rúško, vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (je to možné vykonať aj v Edupage). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 sa na našej škole obnovuje štandardné prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Pretože dňa 3.5.2021 sa na škole uskutočnia aj prijímacie skúšky do prvých ročníkov, vyučovanie sa pre 1. a 2. ročníky začne až 4.5.2021. Žiaci tretích ročníkov budú mať 3.5.2021 Odborný výcvik od 7.30 hod. Podmienky pre vstup do školy sú […]

Klasifikácia žiakov počas prerušeného vyučovania

Riaditeľstvo SOŠE v Stropkove oznamuje žiakom a rodičom, že počas prerušeného vyučovania nebudú žiaci klasifikovaní z predmetov: 1. odborný výcvik 2. telesná a športová výchova 3. laboratórne cvičenia z príslušných odborných predmetov (ZAE, ELM). Z ostatných predmetov budú klasifikovaní známkou, slovne, alebo kombinovane (známkou+slovne) na základe úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania.