Digitálny obsah učiva

Anglický jazyk ANJ
Automatizácia AUT
Cvičenia z fyziky CFY 
Číslicová technika   ČIT
Dejepis DEJ
Ekonomika EKO
Elektronické zariadenia  ELZ
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť            ETS
Elektrotechnické materiály ETM
Elektrotechnické merania ELM
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Grafické systémy  GRS 
Informačné technológie  ITE 
Informatika  INF 
Matematika  MAT 
Náboženská výchova  NAV 
Nemecký jazyk  NEJ 
Občianská náuka OBN
Odborný výcvik OVY
Počítačová grafika POG 
Počítačové siete PCI
Počítačové systémy POS
Praktická časť odbornej zložky      PČOZ
Prax PRA
Programové vybavenie počítačov      PVP
Silnoprúdové zariadenia SIZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Strojníctvo STN
Športové hry ŠPH
Technické vybavenie počítačov TVP
Telekomunikačná technika TET
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Výpočtová technika VYT
Základy elektrotechniky ZAE