Z histórie školy

V roku 1957 bolo rozhodnuté, že v rámci industrializácie Slovenska sa v Stropkove vybuduje elektrotechnický závod Tesla. S výstavbou závodu sa začalo v tom istom roku a výroba sa rozbehla v máji 1960. Závod Tesla v Stropkove bol súčasťou národného podniku Tesla Liptovský Hrádok. Z hľadiska odbornej a technickej pomoci do nového závodu boli pridelení odborníci zo závodov, odkiaľ nový závod prebral výrobu. Ich úlohou bolo zaškoliť a zapracovať nových zamestnancov. Výhľad na neustále sa zvyšujúcu potrebu kvalifikovaných pracovníkov viedol k tomu, že od roku 1962 sa výchova učňovského dorastu zabezpečovala v Stropkove. Do roku 1962 výchovu zabezpečovalo Odborné učilište pri n.p. Tesla v Liptovskom Hrádku.
Odborné učilište n.p. Tesla Liptovský Hrádok, závod Stropkov so sídlom v Stropkove bolo zriadené na návrh riaditeľa n.p. Tesla Liptovský Hrádok, podľa § 26 zákona č. 89/1958 Zb.,
na odporučenie generálneho riaditeľstva VHJ Tesla a so súhlasom Ministra všeobecného strojárenstva. Do siete OU a UŠ ministra školstva bolo zaradené dňa 1.9.1962 ako výchovné zariadenie závodu Tesla Stropkov.

Vyučovať sa začalo v šk. roku 1962/63 v priestoroch bývalého ukrajinského gymnázia. Začínalo sa bez priestorov na ubytovanie, boli ťažkosti s priestormi pre výrobnú prax. V tomto školskom roku začínalo 99 učňov v učebnom odbore univerzálny nástrojár /45 učňov/ a montér telekomunikačných zariadení /54 učňov/ so 6 stálymi pracovníkmi.
Nedostatky v priestorovom umiestnení odborného učilišťa zriadeného v provizórnych priestoroch a rastúce nároky na kvalifikovaných pracovníkov si vyžiadali výstavbu nových moderných priestorov. Ministerstvom všeobecného strojárstva bol dňa 3. marca 1965 vydaný investičný zámer na výstavbu Odborné učilište (OU) pri závode Tesla Stropkov. Projektová úloha bola schválená GR Tesla 7.5.1968. S výstavbou sa začalo v roku 1969. Nová budova pre teoretické a praktické vyučovanie bola odovzdaná do užívania v roku 1972. Investičné náklady na výstavbu predstavovali čiastku 14,3 mil. Kčs. Generálnym dodávateľom stavby boli Pozemné stavby n. p. Prešov. V ďalších rokoch bol odovzdaný do užívania aj nový Domov mládeže s kapacitou pre 96 žiakov s telocvičňou.

Napriek tomu, že v tomto čase učilište nemalo názorné učebné pomôcky, didaktickú techniku, chýbali učebnice, ale aj telocvičňa a odborné učebne, pedagogickí pracovníci pristupovali k výchovno-vzdelávaciemu procesu veľmi zodpovedne a nadšene. V roku 1970 v rámci Závodnej školy práce sa na OU utvorilo Zaškoľovacie stredisko pre mladistvých, ktorí mali ukončenú povinnú školskú dochádzku, pre zaškoľovanie na profesiu justérka, spájkovačka, navíjačka a formárka.
Schválenie dokumentu „Ďalší rozvoj čs. výchovno-vzdelávacej sústavy“ priniesol štrukturálne zmeny aj v OU. Od roku 1979 OU bolo zaradené do siete stredných odborných učilíšť MŠ SSR, dňa 18. apríla 1979 pod č.j. 6080/1979-22/223. Z dôvodu štruktúrnych zmien zriaďovateľom SOU bolo GR Tesla Investičná elektronika, koncern Praha. Organizačne SOU bolo začlenené do koncernového podniku Tesla Stropkov ako jeho samostatná jednotka na úrovni závodu.
K doterajším vyučovaným odborom Univerzálny nástrojár a Montér spojovacích zariadení /predtým montér telekomunikačných zariadení/ postupne pribúdali ďalšie učebné a študijné odbory – Nástrojár, Strojný zámočník, Prevádzkový elektromontér a v roku 1976 experimentálny študijný odbor Univerzálny obrábač kovov. Od roku 1979 postupne pribúdali novokoncipované 3,5 ročné učebné odbory Mechanik elektronických zariadení, Strojný zámočník, Strojný mechanik, Nástrojár, Obrábač kovov a študijné odbory Mechanik elektronik pre telekomunikačné zariadenia a Mechanik nastavovač so zameraním na obrábacie stroje a linky. V tomto období je približne 50 % žiakov pripravovaných v elektro odboroch a 50 % žiakov v strojárskych odboroch.

V školskom roku 1981/82 bola na SOU zriadená Stredná škola pre pracujúcich, neskôr štúdium popri zamestnaní (v súčasnosti nadstavbové štúdium) v študijných odboroch Strojárstvo – obrábanie materiálov, Elektrotechnika – elektronické zariadenia a Zariadenia oznamovacej techniky.
Nedostatky v priestorovom zabezpečení SOU na narastajúci počet pripravovaných žiakov si vyžiadali prístavbu priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie o rozpočtovom náklade 2 x 2 mil. Kčs, ktoré boli slávnostne odovzdané do užívania pri príležitosti 25. výročia školy dňa 1. 9. 1987.
V roku 1989 sme svedkami výrazných politických a sociálnych zmien v spoločnosti. Okrem iného dochádza k ekonomickej transformácií, ktorá najviac postihuje stredné odborné učilišťa. Vtedajšia vláda zabránila rozpadu učňovského školstva rôznymi legislatívnymi úpravami Zriaďovateľom SOU sa stáli v zásade ústredné orgány štátnej správy. S účinnosťou od 1. januára 1991 bolo SOU vyčlenené zo štátneho podniku Tesla Stropkov a rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 89/1990 zriadené ako samostatná príspevková organizácia.

Prvým riaditeľom OU bol Andrej Radačovský, narodený 6. 10. 1926 v Ľutine, okres Prešov, zomrel 24. 8. 1980. Od 1. 1. 1981 je riaditeľom SOU Ing. Jozef Kalafa, narodený 2. 8. 1945 v Čičave.
Po tomto období dochádza k reštrukturalizácií učebných a študijných odborov tak, aby lepšie vystihovali súčasné aj budúce požiadavky praxe a záujmy žiakov. Popri predmete hlavnej činnosti školy, ktorým je výchova a vzdelávanie, bol vytvorený priestor na samostatnú ekonomickú činnosť prostredníctvom produktívnych prác a vedľajšou hospodárskou činnosťou.
Škola takto dostala nielen viac voľnosti v rozhodovaní a riadení, ale hlavne zodpovednosť za stav nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v oblasti ekonomického postavenia školy. Rozvíjali sa rôzne podnikateľské aktivity od prenájmu nevyužitých priestorov, využívania DM pre letné aktivity, cez zákazkovú výrobu na praktickom vyučovaní až po poskytovanie školení v odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a rekvalifikačných kurzov základy práce s počítačom a podvojné účtovníctvo.

V školskom roku 1991/92 od 1.9.1991 je pri SOUE v Stropkove zriadená jedna elokovaná trieda Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove s počtom žiakov 28. Do siete boli potom postupne zaradené ďalšie nové študijné odbory Mechanik elektronik pre zdravotnícku elektroniku, Mechanik elektronik pre organizačnú a výpočtovú techniku a učebný odbor Auto-elektrikár. Od školského roku 2002/2003 svoju históriu začne písať aj Stredná priemyselná škola, ktorú Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete SŠ.
Počnúc rokom 1990 začalo SOUE vďaka novému zriaďovateľovi veľké investičné akcie. V roku 1992 bola odovzdaná do užívania Školská jedáleň pri Domove mládeže a ukončená rekonštrukcia a plynofikácia kotolne na ul. Kukučinova 2. V školskom roku 2000/2001 bol do užívania odovzdaný samostatný vstup do objektu školy a prístupová cesta zo severnej strany objektu vrátane úprav areálu. Aj v zložitých ekonomických podmienkach školy, vlastnými aktivitami sa nám podarilo vybudovať nové odborné učebne pre elektrotechnické merania, technické kreslenie a 2 učebne výpočtovej techniky s moderným vybavením. V decembri 2001 bola do užívania odovzdaná ďalšia väčšia investičná akcia samostatných plynových kotolní pre objekt teoretického vyučovania a objekt praktického vyučovania a vysokonapäťová prípojka o rozpočtovom náklade 4,9 mil. korún a rekonštrukcia kúrenia v spojovacej chodbe medzi budovami teoretického a praktického vyučovania.

Žiaci školy vykonávali aj po vyčlenení časť odborného výcviku v bývalom materskom podniku Tesla Stropkov. Vplyvom vlastníckych zmien a zmien vo vrcholovom manažmente došlo od roku 2004 k zrušeniu možnosti vykonávať časť odborného výcviku v podniku Tesla Stropkov. Škola preto vykonáva rozhodujúcu časť odborného výcviku vo vlastných dielňach a len časť v miestnych podnikoch Glitel s.r.o a Stroptel s.r.o.
Od 01.07.2004 má škola na základe výberového konania nového riaditeľa Ing. Petra Kuľbagu narodeného 10.07.1957 v Prešove – doterajšieho zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie. Od 1.7.2005 došlo k ďalšej významnej zmene v histórii školy. Združením Stredného odborného učilišťa elektrotechnického a Strednej priemyselnej školy vznikla Združená stredná škola ako rozpočtová organizácia. Ponuka vyučovaných odborov sa rozšírila o odbor Mechanik počítačových sietí, Mechanik elektrotechnik, Technicko – administratívny pracovník a Elektromechanik pre rozvodné zariadenia.

V roku 2005 sa investičným nákladom 2,2,mil. Sk postavila nová strecha nad šatňami v objekte školy, nové sociálne zariadenia pre žiakov a v roku 2006 v investičnom náklade 3 mil. Sk nová strecha nad telocvičňou a kotolňou na ul. Kukučinova 2 v Stropkove.
Vplyvom legislatívnych zmien sa mení názov školy a od 1.9.2008 vzniká Stredná odborná škola, neskôr Stredná odborná škola elektrotechnická. V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia strechy na budove teoretického vyučovania a rekonštrukciou časti šatní sa vybudovala výdajňa jedál. Svojpomocne si škola v roku 2010 zrekonštruovala šatne. Od roku 2012 sa vymenili na celej škole staré drevené okná za nové plastové, zrekonštruovali sa podlahy a sociálne zariadenia. V roku 2014 sa rekonštrukciou nevyužívanej strojárskej dielne vybudovala nová telocvičňa, čím skončilo 40 ročné dochádzanie žiakov na hodiny telesnej výchovy do telocvične pri školskom internáte na ul. Kukučinovej 2, vzdialenom od školy viac ako 1 km. Súbežne s výstavbou telocvične sa uskutočnila prekládka silových vedení a vybudovala sa nová elektrorozvodňa pre všetky objekty školy. V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia chodby a UVS na stroj dielni, rekonštrukcia WC pre pracovníkov na elektrodielni. V roku 2016 sa opravila strecha na telocvični a stroj dielni a podarilo sa zatepliť všetky budovy školy a tak škola získala novou kvalitnou fasádou na dlhé roky nový moderný vzhľad.

Nezáujem zo strany podnikateľov v slabom podnikateľskom prostredí v regióne spôsobuje, že škola prestáva vyučovať strojárske odbory a doterajšiu pre Teslu Stropkov orientovanú štruktúru elektrotechnických odborov nahrádza odbormi zaoberajúcimi sa informačnými technológiami, ktoré sú na trhu práce požadované.
Vplyvom častých legislatívnych zásahov do systému regionálneho školstva po roku 1990 dochádza k výrazným zmenám vo fungovaní škôl. Napriek známemu demografickému poklesu vznikajú nové súkromné a cirkevné školy, strojárstvo sa dostáva do celospoločenského útlmu, preferuje sa vzdelávanie v humánnych odboroch a gymnáziách, iným odborným školám v regióne je umožnené otvárať elektrotechnické odbory. Dôsledkom toho je znížený záujem o elektrotechnické štúdium a prakticky nulový záujem o strojárske odbory a tiež nezáujem dievčat o technické vzdelávanie. To spolu s poklesom žiakov na ZŠ v regióne spôsobuje aj pokles počtu žiakov na škole. Škola preto rozširuje ponuku vzdelávania aj pre dospelých uchádzačov. Aj napriek týmto ťažkostiam sa škole darí zlepšovať materiálno-technické vybavenie budov školy, nakupovať nové moderné učebné pomôcky a tak skvalitňovať podmienky pre vzdelávanie.

SOŠE dnes predstavuje ucelený výrazne zmodernizovaný priestorový komplex budov, v ktorých pre svojich žiakov zabezpečuje plnohodnotné teoretické a praktické vyučovanie a stravovanie vo vlastnej výdajni jedál.
Pretože je umiestnená v priemyselnej zóne mesta, má všetky predpoklady zapojiť sa do duálneho vzdelávania a pokračovať vo svojom poslaní vzdelávať mladú generáciu a pripravovať ju pre potreby trhu práce a na vysokoškolské štúdium.

Ďalšie zaujímavosti boli zverejnené aj v tomto týždenníku Stropkovské spektrum.

Spracoval. Ing. Peter Kuľbaga