Klasifikácia žiakov počas prerušeného vyučovania

Riaditeľstvo SOŠE v Stropkove oznamuje žiakom a rodičom, že počas prerušeného vyučovania nebudú žiaci klasifikovaní z predmetov:
1. odborný výcvik
2. telesná a športová výchova
3. laboratórne cvičenia z príslušných odborných predmetov (ZAE, ELM).
Z ostatných predmetov budú klasifikovaní známkou, slovne, alebo kombinovane (známkou+slovne) na základe úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania.