Prijímacie skúšky do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022 – 2. kolo

Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej v Stropkov podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v SOŠ elektrotechnickej Stropkov:

– v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik – počet voľných miest 10

za podmienok zverejnených v Kritériách prijatia na štúdium do prvých ročníkov pre školský rok 2022/2023.

Prihlášky na štúdium na strednej škole zákonní zástupcovia uchádzačov môžu doručiť osobne, cez Edupage, alebo poštou na adresu školy v termíne najneskôr do 13. júna 2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik sa uskutočnia 21. júna 2022.

V Stropkove 31. mája 2022 Ing. Daniel Soóš – riaditeľ školy