Stručná charakteristika odborov

zameranie: počítačové systémy

(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • technik počítačových systémov
 • konštruktér počítačových systémov
 • výrobný technológ počítačových systémov
 • servisný technik počítačových systémov
 • predajca výpočtovej techniky
 • IT pracovník

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

zameranie: informačné technológie

(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • technik informačno-komunikačných zariadení
 • údržba a servis počítačových sietí
 • projektant elektronických obvodov
 • servisný technik počítačových systémov
 • predajca výpočtovej techniky
 • konštruktér počítačových systémov

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení
 • programátor CNC strojov
 • obsluha automatizovaných zariadení na zváranie
 • technológ prípravy výroby
 • výrobný konštruktér
 • výrobný dispečer, technický kontrolór, majster

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

(štvorročný, vhodný pre chlapcov)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • v súkromných firmách pri inštalácii rozvodov tepla, vody, plynu
 • servisovanie rozvodov tepla, vody, plynu
 • prevádzkový zamestnanec
 • riadiaci zamestnanec
 • súkromné podnikanie v odbore
 • predaj inštalačných potrieb a zariadení

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • konštrukčný technik
 • technológ
 • prevádzkový technik
 • montážny technik
 • obsluha a údržba konvenčných a CNC obrábacích strojov
 • vedenie malej výrobnej firmy

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • vyššie odborné vzdelanie

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

(trojročný, vhodný pre chlapcov)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o záverečnej skúške
 • výučný list
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • v elektrotechnických firmách
 • ako elektroinštalatér
 • v opravovniach elektrických zariadení
 • ako predajca
 • v stavebných firmách

Nadväzná odborná príprava:

 • nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov – maturitná skúška

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký