O škole

Základnými hodnotami, ktorými sa škola riadi sú:

  • viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
  • odbornosť a skúsenosť plne kvalifikovaného pedagogického zboru
  • orientácia na potreby trhu práce
  • kvalitná teoretická a praktická príprava
  • dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

Naším poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách. Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch a stredné odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Sme profesionálna škola poskytujúca elektrotechnické a strojárske vzdelávanie pre všetky vekové kategórie už viac ako polstoročie.

Štúdium je určené pre tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky, informačných technológii, programovania CNC strojov, počítačových sietí, počítačových systémov, komunikačných technológii, v oblasti obsluhy obrábacích strojov a v oblasti bytových rozvodov elektrickej energie, tepla, vody a plynu. Absolventi elektrotechnických odborov získavajú okrem dokladov o ukončení vzdelania aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorý je nevyhnutný pre činnosť v elektrotechnických povolaniach a ktorý sa nedá získať iným ako elektrotechnickým vzdelaním. Od svojho vzniku v roku 1962 prešla škola rozsiahlou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu mladých odborníkov pre ich budúce povolanie a prípravu na vysokoškolské štúdium. Celý komplex areálu školy je situovaný do prostredia priemyselnej časti Stropkova v susedstve Tesla Stropkov a.s., v ktorom je zabezpečené komplexné teoretické a praktické vyučovanie žiakov.

Teoretické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa s posilňovňou. Žiaci školy sa v rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych odborných , športových a spoločenských súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky. Samozrejmosťou je aj neobmedzený prístup na internet cez školskú wi-fi sieť pomocou tabletov, ktoré dostávajú do osobného vlastníctva všetci novoprijatí žiaci v elektrotechnických odboroch.
Odborný výcvik vyučujeme v odborných dielňach , ktoré sú priamo v areáli školy. Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch. Škola spolupracuje s firmami pôsobiacimi v regióne, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a získavajú najnovšie poznatky vo svojom odbore. Celý vyučovací proces je zameraný na výborné východiskové postavenie našich absolventov na trhu prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie. Obedy pre všetkých žiakov sú zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni .

Z galérie
Certifikáty