Informácie o nástupe do školy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2020 o 9.00hod. v triedach.

Žiaci sú povinní mať vlastné rúško, vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (je to možné vykonať aj v Edupage).

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti