Klasifikácia žiakov počas prerušeného vyučovania

Riaditeľstvo SOŠE v Stropkove oznamuje žiakom a rodičom, že počas prerušeného vyučovania nebudú žiaci klasifikovaní z predmetov: 1. odborný výcvik 2. telesná a športová výchova 3. laboratórne cvičenia z príslušných odborných predmetov (ZAE, ELM). Z ostatných predmetov budú klasifikovaní známkou, slovne, alebo kombinovane (známkou+slovne) na základe úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania.

Maturita 2020

 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 18. 3. 2020 (streda) – anglický jazyk