Voľné pracovné miesto – učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov prijme do pracovného pomeru

 • učiteľa slovenského jazyka a literatúry

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer od 01.04.2018

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,

Požadované doklady

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie” posielajte na adresu školy alebo emailom na adresu riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk v termíne do 28.2.2018.

Výberové konanie sa bude konať 05.03.2018 v budove SOŠE na ul. Hviezdoslavova 44, Stropkov

Uchádzačov budeme pred výberovým konaním telefonicky kontaktovať.

Adresa školy

SOŠ elektrotechnická Hviezdoslavova 44 091 01 Stropkov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • : +421 54 7181285
 • riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk