Exkurzia žiakov SOŠE v Stropkove na Fakulte výrobných technológií TUKE v Prešove

Denno-denne sa stretávame, že vo výrobných závodoch je nedostatok odborníkov so zameraním na strojárenstvo, elektrotechniku či informatiku. Práve preto Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove zorganizovala pre žiakov 3. a 4. štvrtých ročníkov exkurziu na Fakultu výrobných technológií TUKE v Prešove dňa 28.11.2018. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom súčasne trendy využitia  elektrotechniky a informačných technológií v priemyselných prevádzkach na výrobných linkách z pohľadu automatizácie a robotizácie. Žiaci sa zoznámili s možnosťami štúdia na tejto fakulte. Navštívili sme jednotlivé katedry, kde nás odborníci zoznámili so zameraním štúdia a zároveň žiakom predviedli  praktické ukážky moderných prístrojov. Prehliadka školy trvala 3,5 hodiny.

Dozvedeli sme sa o prepojení výrobných technológií za využitia počítačovej podpory. Videli sme vybavenie laboratórií na jednotlivých katedrách. Žiaci zaujato sledovali ukážky nedeštruktívneho testovania materiálov používaných v automobilovom a energetickom priemysle.

Žiaci obdivovali tvorbu nových virtuálnych prostredí využívaných pri nácviku a montáži technologických celkov v priemyselných závodoch. Zoznámili sa s ukážkami špecializovaných zariadení, akými sú 3D skenery, 3D tlačiarne, dátové rukavice, pohybové senzory, náhľadové zobrazovacie jednotky spolu s patričným softvérovým vybavením.

Veľký záujem prejavili žiaci o činnosť 3D tlačiarni a tlač súčiastok. Podnetná bola ukážka laboratória obnoviteľných zdrojov ako aj monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov meracími a diagnostickými prístrojmi. Žiaci boli prekvapení, že exkurziou nás sprevádzali Ing. Jozef Husár,  PhD., zástupca vedúceho katedry priemyselného inžinierstva a informatiky. Ďalej nás sprevádzal Ing. Jozef Török, PhD., odborný asistent z katedry počítačovej podpory výrobných technológií. Vysvitlo, že obaja experti boli v minulosti žiakmi našej školy  – SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. Naši žiaci tak majú motiváciu usilovne študovať, lebo môžu študovať na tejto prípadne na ďalších vysokých školách technického zamerania. Keď sa im to podarí, nemusia mať obavy,  že si nenájdu dobré ohodnotené a zaujímavé zamestnanie.